VEDTÆGTER - ESTATUTOS

(Reviderede love, vedtaget på generalforsamling juni 2020)

LOVE FOR DANSK – ARGENTINSK FORENING

VEDTÆGTER:

§ 1.

Foreningens navn er ”Dansk – Argentinsk Forening”.

 

§ 2.

Foreningens formål er at styrke og vedligeholde forbindelsen mellem dansk-argentinere i Danmark indbyrdes, og mellem disse og argentinere af dansk æt i Argentina.

 

§ 3.

Til fremme af dette formål afholdes hvert år et dansk-argentinsk stævne i Argentinaparken (matr. Nr. 36e af Erritsø by og sogn) i Sønderskov ved Snoghøj.

 

§ 4.

Enhver kvinde og mand, der vil arbejde for foreningens formål, kan blive medlem. Det årlige medlemsbidrag fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

§ 5.

Bestyrelsen består af syv medlemmer og to suppleanter, der deltager i bestyrelsesmøderne. De syv medlemmer vælges for tre år, således, at der udgår tre, to og to medlemmer hvert år. Suppleanter vælges for et år. Foreningen har to revisorer og en revisorsuppleant. Valget af revisorer gælder for to år, idet der hvert år afgår en. Genvalg er muligt for såvel medlemmer, suppleanter og revisorer.

Stk. 2.          Ved afgang i utide af en eller flere af bestyrelsesmedlemmerne, træder en suppleant ind i bestyrelsen for resten af valgperioden. Dvs. den tid, som det afgående medlem måtte have haft tilbage, indtil dets treårig periode var fuldført.

Stk. 3.          Indtræden af en suppleant i bestyrelsen pga. afgang i utide jf. §5. stk. 2. medfører ikke per automatik, at suppleanten indtager den post, som det afgående medlem evt. måtte have haft hidtil sit udtræden. Bestyrelsen udfinder en løsning på dette, og evt. konstituerer sig på ny.

 

§ 6.

Bestyrelsen konstituerer sig samme dag som generalforsamlingen og vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan få delvis dækning af deres rejseudgifter til bestyrelsesmøderne.

 

§ 7.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer.

 

§ 8.

Generalforsamlingen afholdes hvert år, i forbindelse med det i §3 omtalte stævne. Formanden aflægger beretning, og det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Desuden aflægges beretning om Dansk – Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfonds virksomhed, og dens reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Der foretages valg jævnfør §5. Foruden valg til foreningens bestyrelse foretages valg af sekretær/kasserer til fondens bestyrelse for fire år. Alle valg og beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Stemmeret og valgbarhed har enhver, der har været medlem i det nærmest forudgående regnskabsår. Stemmeafgivning sker ved personligt fremmøde.

 

§ 9.

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. april til den 31. marts. Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer. Medlemsbidraget betales senest den 1. maj. I starten af maj udsendes en årsberetning, der også indeholder dato og program for stævnet.

 

10. Ændringer i disse love kan vedtages på generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal, dog må forslag til ændringer være udsendt til medlemmerne i årsberetningen, der udsendes inden generalforsamlingen.

 

11. Foreningen har en hjemmeside www.argen.dk, hvorfra der kan fås oplysninger om foreningens virke. Der kan abonneres på et nyhedsbrev. Foreningens mailadresse er: daf@argen.dk.

 

12. Foreningen kan ophæves, når det træffes beslutning derom på to hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, efter at et forslag derom har været meddelt i årsberetningerne forud for de to ordinære generalforsamlinger. Foreningens formue tilgår herefter Dansk – Argentinsk Kultur- og Hjælpelegatfond.

[oktober 2020]

(Leyes revisadas, adoptadas en la junta general de junio de 2010)

1. El nombre de la asociación es “Asociación Argentina – Danés”.
2. El propósito de la asociación es fortalecer y mantener la conexión entre los argentinos daneses en Dinamarca y entre estos y los argentinos de ascendencia danesa en Argentina.
Para promover este propósito, cada año se realiza una convención danés-argentina en el parque danés-argentino de Snoghøj.
4. Cualquier mujer y hombre que desee trabajar para el propósito de la asociación puede convertirse en miembro. La cuota anual de membresía se determina cada año en la reunión general anual.
5. El Directorio está integrado por siete miembros y dos suplentes que asisten a las reuniones del Directorio. Los siete miembros se eligen por tres años, de modo que cada año se eliminan tres, dos y dos miembros. Los diputados se eligen por un año. La asociación tiene dos auditores. La elección de un auditor tiene una validez de dos años, y uno renuncia cada año. La reelección es posible para miembros, diputados y auditores.
6. El Consejo de Administración se constituye el mismo día que la junta general y elige a su presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. La junta puede recibir una cobertura parcial de sus gastos de viaje para las reuniones de la junta.
7. La asociación está suscrita por el presidente de la junta, el vicepresidente y el tesorero ./li>
8. La junta general se celebra todos los años, en relación con la convención mencionada en el §3. Los informes del presidente y las cuentas auditadas se someten a aprobación. Además, se presenta un informe sobre “Las actividades del fondo de cultura y ayuda de la Asociación Argentina Danesa y sus cuentas auditadas se someten a aprobación. Las elecciones se realizan de conformidad con el § 5. Las decisiones se toman por mayoría simple de votos, y Todos los que hayan sido miembros en el último año financiero tienen derecho a votar y presentarse a las elecciones.
9. El ejercicio económico de la asociación va del 1 de abril al 31 de marzo. Las cuentas son auditadas por dos auditores elegidos en la junta general. La cuota de membresía se paga a más tardar el 1 de abril. A principios de mayo se emitirá un informe anual, que también contiene la fecha y el programa de la convención.
10. Las modificaciones de estas leyes podrán ser adoptadas en la junta general por mayoría simple de votos, sin embargo, las propuestas de modificación deberán enviarse a los miembros del informe anual enviado antes de la junta general.
11. La asociación tiene un sitio web www.daf.argen.dk, del cual se puede obtener información sobre las actividades de la asociación. Puede suscribirse a un boletín de noticias. Dirección de correo electrónico de la asociación: daf@argen.dk.
12. La asociación podrá ser disuelta cuando se adopte una decisión sobre dos juntas generales anuales consecutivas, después de que se haya anunciado una propuesta a tal efecto en los informes anuales previos a las dos juntas generales anuales. Los activos de la asociación van luego al Fondo Danés Argentino de Cultura y Ayuda.

[Octubre de 2010]