Love for Dansk Argentinsk Forening

(Reviderede love, vedtaget på generalforsamling juni 2010)

 • 1. Foreningens navn er “Dansk – Argentinsk Forening”.
 • 2. Foreningens formål er at styrke og vedligeholde forbindelsen mellem dansk-argentinere i Danmark indbyrdes, og mellem disse og argentinere af dansk æt i Argentina.
 • 3. Til fremme af dette formål afholdes hvert år et dansk-argentinsk stævne i den dansk-argentinske park ved Snoghøj.
 • 4. Enhver kvinde og mand, der vil arbejde for foreningens formål, kan blive medlem. Det årlige medlemsbidrag fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
 • 5. Bestyrelsen består af syv medlemmer og to suppleanter, der deltager i bestyrelsesmøderne. De syv medlemmer vælges for tre år, således, at der udgår tre, to og to medlemmer hvert år. Suppleanter vælges for et år. Foreningen har to revisorer. Valget af revisor gælder for to år, idet det hvert år afgår en. Genvalg er muligt for såvel medlemmer, suppleanter og revisorer.
 • 6. Bestyrelsen konstituerer sig samme dag som generalforsamlingen og vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan få delvis dækning af deres rejseudgifter til bestyrelsesmøderne.
 • 7. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer./li>
 • 8. Generalforsamlingen afholdes hvert år, i forbindelse med det i §3 omtalte stævne. Formanden aflægger beretning, og det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Desuden aflægges beretning om “Dansk Argentinsk Forenings kultur- og hjælpefonds virksomhed, og dens reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Der foretages valg jævnfør §5. Foruden valg til foreningens bestyrelse foretages valg af sekretær/kasserer til fondens bestyrelse for fire år. Alle valg og beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Stemmeret og valgbarhed har enhver, der har været medlem i det nærmest forudgående regnskabsår. Stemmeafgivning sker ved personligt fremmøde.
 • 9. Foreningens regnskabsår løber fra d. 1. april til d. 31. marts. Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer. Medlemsbidraget betales senest den 1. april. I starten af maj udsendes en årsberetning, der også indeholder dato og program for stævnet.
 • 10. Ændringer i disse love kan vedtages på generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal, dog må forslag til ændringer være udsendt til medlemmerne i årsberetningen, der udsendes inden generalforsamlingen.
 • 11. Foreningen har en hjemmeside www.daf.argen.dk, hvorfra der kan fås oplysninger om foreningens virke. Der kan abonneres på et nyhedsbrev. Foreningens mail-adresse: daf@argen.dk.
 • 12. Foreningen kan ophæves, når der træffes beslutning derom to hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, efter at et forslag derom har været meddelt i årsberetningerne forud for de to ordinære generalforsamlinger. Foreningens formue tilgår herefter Dansk Argentinsk kultur- og hjælpefond.

[oktober 2010]